Monday, December 13, 2010

Phunny Patient Moments - I

A 75 year old female came to the PHC OP.


She : டாக்டர், தலை எல்லாம் சுத்துது. ரெம்ப முடியல !!   (Doc, I'm feeling giddy !!)

Me :  இதுக்கு முன்னாடியே பிரஷர், சுகர் ஏதும் உண்டா ?  (Do you have BP or Sugar before ?)

She : அப்டிலாம் ஒன்னு இல்ல டாக்டர். ஆனா..  ஒரு பத்து தூக்க மாத்திரை போட்டேன் !!  (nothing of that sorts doc, but.. I consumed some 10 sleeping pills.)

Me : என்னது பத்தா  ?!  எம்மா போட்டீங்க ?!  (You ate what ?! 10 frikkin tabs ?! why ?)

She : (with a smirk on her face) சாவனும்னு தான் போட்டேன்.  (to die... duh)

All of us interns rushed to her side n checked her BP n pulse. abso-frikkin-lutely normal for her age !!

She : என்ன டாக்டர் செத்துருவேன்ல  ?! (I will die.. right ?!)

One of the (cleverer street smart) interns asked to her..

Intern : அதெல்லாம் சாக மாட்டே.. எப்போ போட்டு தொலைச்ச ?!  (When the heck did you take them ?!)

She : ஒரு அஞ்சு மாசம் இருக்கும் டாக்டர்.. அப்புறம் அதுக்கு சேர்ந்து திரீத்மெண்டு எல்லாம் கூட எடுத்தேன்..   (I think some 5 months before doc. I even took treatment for that you know..)

Me :  இந்த கருமத்த சொல்லிதொலைக்க வேண்டித்தானே மொதல்லையே !!  சரி.. பத்து மாத்திரை மொத்தமா எப்புடி கிடைச்சது உனக்கு ?  :O  அப்டி கொடுக்க மாட்டங்களே..  (ARGH !! You couldn't have told this before we rushed to you.. btw, how the heck did you get hold of 10 sleepin pills ? They are not over the counter.)

She : ஹி ஹி.. டெய்லி வந்து ஒண்ணு ஒண்ணா வாங்கிட்டு போயி சேர்த்து வெச்சு தின்னேன் !!  (he he.. I got them one by one daily in OP n saved them)

Me : ரெம்பத்தான் யோசிச்சிருக்க. [wrote a para tablet n gave it to her] இதை போடுங்க.. சரி ஆகிடும்.  (If only you had used your thinking in something better !! here take this.)

 And I turned to the next patient.

She continued.. "டாக்டர்... "  (Doc..)

Me : (irritated) என்ன்னம்மா ?!  (Yeeeah.. now what ?!)

She : (scratching her head n with a sly smile) "ரெம்ப நாளா தூக்கமே வரல.. ஒரே ஒரு தூக்க மாத்திர வெச்சிருந்தா, தர மாட்டீகளா  ?"  (Havent been getting sleep for some time now. If you have only one of those sleeping pills lying around, care to give me one ?!)

Gave her an irky stare which lasted some 20 seconds even after she left.  :P

Sunday, October 10, 2010

A lazy soul digs up an excuse, no matter what !!

Internship - My excuse for everything nowadays.

Friend "Coming for a movie.. noon show ?!"
Two hours sleep has become a routine for the past 6 months. No spoiling that.
Me "Nah man.. just now got off a 24 hour shift.. too tired. may be later."
There was no later..

Mom "When are gonna come here da ?! Sis and nephew will be here this weekend.."
Sunday means less work.. more time at my place... to REST.
Me "I don't get holidays on sundays ma.. Some other time.."

Me "Dude.. Lets blog about this awesome village postings and the various interesting characters we've met.."
Myself "Yeah... Nooo. It will take 30 mins to draft a post and who's gonna care if we don't write.. Lets have some peaceful rest. will surely finish the post on coming sunday. okay ?!"
Me "Yeah.. whatever !!"

Me "Lets download some new tracks off the internet n hear.."
Myself "Laters... "
Me "Lets read that IT college novel you bought recently.. It will be uber funny !!"
Myself "Laters.. Novels are massive !!"
Me "Dude.. atleast download some porn... "
Myself "shit !! just remembered... I need write my log book before morning !! laters.."


Later... Someday... are places in time which'll never be visited ever !!  'Someday' means 'never'.

The truth is, I'm busy. But, I'm not THAT busy to do these simple things... I'm just freakin lazy. Too lazy infact, that I don't get up from bed to get the blanket off the shelf, I just roll into my bedsheet instead.


My blog archive for the past two years - 55 (2008) &  52 (2009).  This year - 22.  Explains things... doesn't it ?!  (But I make up for that in twitter :P   Twitter is blogging for lazy people.. )

Anyways, (for the hundredth time) I give my word "I will stop being lazy n post more often !!"
My goal for 2010 - Reach 50 posts by its end. okay its a bit too much... 40 would be a realistic target. But, I have labor postings for a month n that is going to be super busy. So.. okay lets see, hmmm.. will decide on that some other time.

'Laters',
Arun.

Tuesday, August 24, 2010

Five things that signal 'You are older than you think doode !!'

Signs n Symptoms that suggest you are becoming Lord v'OLD'emort...1) You ogle at a cute girl in traffic signal and think "Shit !! I've seen this doll some where else before.. hummmm... where the fcuk was it ?? where where where ??!!" n thus when you are just about to implode inside your head, your friend says "Dei, thats XYZ, our college junior da !!"

2) When ever some friend asks your pants size. you raise your collar n say "I'm size 32. Been the same size all thro college doode" but, only you know that you've crossed size 32 exactly one year back and you are barely fitting into your newly bought jeans n the reason for you not tucking your shirt in is.. cos the frikkin shirt refuses to go in !!

3) You are waiting for your turn at the viva in your obstetrics practicals in your chair.. all nervous n studying, not minding the cute nursing students crossing by the side. Friend tries to pass you a book, you bend & extend to get it (like you don't have enough books in your lap already). *creaking noise* bham !! next second - meesai la mannu ottiduchi !! (sand in your moustache) Boys laugh n girls giggle. chair broken. Fallen pride.

4) Your nephew talks animatedly about some children's tv show called power rangers and asks which ranger you are and you say "blue ranger". The damned nephew runs to the living room full of close relatives shouting "Maama is a girl, maama is a girl !!". You google it on your phone quickly n find out... blue ranger is played by a girl now !!

5) you go to the nearby shop to buy batteries and the cute girl in the counter says to somebody "That will be 30 Rs Sir". A few seconds of staring n then it finally hits you !! The somebody is YOU. She addressed you as sir. A few years back, When you'd moved to the neighborhood, She called you "Anna" (brother) :( Somewhere deep down in your dark black heart, your soul lets out a shrieking cry !!


Yeap. All the five 'You's was me !! n the chair breaking catastrophe still haunts me, every time I try to sit on a plastic chair !! Ladies & gentlemen, I'm Arun, aged 22 and still young as a fairytale prince !! :D

n btw, Happy Raksha Banthan to all my ovarian sisters and Prostate brothers !!

Ciao.

Sunday, August 15, 2010

As good a day as any to ramble...

Have left this space high n dry for a long time now... Sheer laziness !! Haven't been busy at all. Thought I must keep 'my space' alive... at least thro my regular ramblings and rants.

So, Independence day !! Wishing everyone a happy day. Patriotism that, Patriotism this.. n blah blah... not feeling anything remotely patriotic. I'm a selfish pig. true that !! Perhaps patriotism died with me along with the shreds of innocence. may be..

I'm feeling that this is the first Independence day that I'm actually on process of becoming 'independent'. Yup, Dad asked me twice in the last month - "Do you need any pocket money ?? " and I blatantly rejected !! he he... having more than enough money in my bank account now, that I could spend.

Yeah, 7000 bucks is a lot to spend in a month for me !! I have been spending crazily and there's still more !! (Perhaps I should get a girlfriend :P ) Hmmmm.. I wonder whether dad is secretly putting money into my acc just to keep me afloat..

Everyone of my friends are hyper busy, either writing their exams or in their postings. A year before - I was always amidst friends with no money to spend and Now - I'm always amidst money with no friend to spend it on !! :(

But, Still loving My internship... best fun I've had in these 5 years !! Practicing what I've learnt n putting it to use to ease the suffering of poor people brings so much warmth to my heart. BLEH !! kidding. May be internship as a 'time period' in my life has been happy, 'cos I'm blissfully in a crush with this cutie gurl ( Yeap, Smitten !!  n NO. wont even remotely tell who she is  :P ) May be its also 'cos the fact that I don't have any tests or studying for the foreseeable future !! Been studying for tests for as loooong as I can remember in this life. Human kind needs to get rid of schools and colleges and must go back to middle ages.

Peace out !!
Ciao.

Saturday, July 31, 2010

Arun Gyan - Articulating Mind Echoes - #1

Having nothing much to blog about  except these quotes I tweeted, when I was in an awesome mood. So, here goes a new series, "Arun Gyan"...

"First love is like that annoying piece of bubble gum that gets stuck to your shoes n refuses to come off !! "

"Getting loved in return is like contracting syphilis... You never believe 'you' can get it, until you get it !! "

"When Love is in the air, Gravity ain't enough to bring you back to ground !!" 

"Life is like a box of idlies. You can't do anything with it, unless it is dipped in the sambhar of love and chutnies of friends."

Ciao folks.

Monday, July 12, 2010

My Fiiiiiiirst salary !!! :D

9.7.2010 - Received my first salary (Internship stipend from Govt) !!!  :D   FTW !!   "Daddy daddy, no more pocket money for me !!!"  (Atleast until I spend all of my salary :P )   Naan valargiren Mummy   :)  

Anyways, It was an awesome feeling to spend your own bucks without getting questioned. Already spent 1/3 of my salary in buying gifts for my nephew's birthday.  (Nobody gifted me anything more than a 1000 bucks for my past 22 b'days !!  :P  Nephew gets it on his first !!  Let him enjoiii )  
Planning to spend the rest of my salary buying gifts too... A watch for my granddad n may be a donation to my college hosp... hmmm... Lets see about that :)

At the exact same day, Something else also happened, Which was also a first for me. Nope I didn't get a French kiss  (That happens only in my dreams :-(  )   

I was doing night duty in a village PHC (Primary health care center) and a patient came with complaints similar to a silent infarction (heart attack in a diabetes patient, which has no chest pain). I referred him to take an ECG to a nearby pvt hospital. The Patient returned with an ECG, which was the poooorest in the quality I've seen !!!  It was like a friggin inkblot  n they charged him 150 Rs !!  Pissed me off.

Went to the pvt hosp n scolded at the ECG technician for some 5 minutes n warned him not to take any further ECG's like these !!!   I've never stood up against anything in my life, EVER !!  felt proud !!  :D  

This happened after I came back from the pvt hosp having established my sense of 'authority'.  I was lying in my bed n ...

Inner Me - "So, Doctor Scolds-a-Lot... Did you get back the 150 Rs that patient paid for his ECG ?"
Me -  "No... "
Inner Me - "Then what was the point of you arguing ??"
Me - "He would be afraid to make the same mistake, the next time he takes an ECG !!"
Inner Me - "Yeah Rite... LOL !!  You are very funny dude :P " 

Grrrr... I friggin hate my conscience !!!  :D 


Ciao folks.

Thursday, July 1, 2010

Tweet Meme - Dear Future Wife...

Hi all !! Welcome to my new blog (actually, I'm back at my old blog :P )  Been less busy with my work n more lazy with my life... Ortho postings are over. Had an awesome time up there. The Post Grads n Co-interns were cheerful n it was fun working with them... Now in Community Med postings. Its kinda boring but relaxxxing !!! loving it.

Anyways, haven't written anything of late... n not in a mood to bore you with anymore of my internship updates :P he he.. So, posting a few tweets I made past midnight a few months before... The tweet meme is "Dear Future Wife"  :D  here goes...#DearFutureWife If you ever nag me to stop checking out other cute girls... You are Fired !!

#DearFutureWife A lil' peek into our future. Our children's names are Luke and Leia  #AgreeOrDivorce

#DearFutureWife When I die, Make sure to bury me along with my iPhone !! Jailbreaked n unlocked !!

#DearFutureWife If you cook maggi n say its dinner, I'm gonna assume you are just friggin joking !!

#DearFutureWife I know your last name is Watson.. Your first name is Emma.. Rite ?? I know I know !! I've these psychic skills !!

#DearFutureWife pls have a lot of cute sisters !! n more cuter best friends... :P

#DearFutureWife If I'm ever proposing to you, There will definitely be 10 rings inside the wine glass. One for every cute lil finger.  :)

#DearFutureWife I know you'll be deep asleep now. So, this will be just a whisper "Love You till my last neuron dies"  :)   [Tweet made at 1 20 AM :D ]


The meme started as fun n turned out to be kinda cheesy at the end... he he.. I know, Nights bring out the romantic in me.. :P

Ciao till the next posht !!

Thursday, May 27, 2010

Hah... to be FREE again !! :)

Yesh !! My 2 months posting in the Medicine Dept is overrrrr !!!

No more IMCU duties...  :)
No more responsibilities for patients getting sicker on my watch... :)
No more opening n loading 50 bottles of Atropine to save Poison cases...  :)  (Double yay !! I friggin hate Poison drinkers !!)

But, am already missing my unit mates  :(   Post Grads  n Co-interns... had a great time with them... Tea breaks in potti kadai... Nimbooz at midnight... Dinners at admission days... (huh.. isn't it weird that all the fun times that come to my mind are associated with food ??!! )  Anyways  The chief doc made me extra happy by congratulating me as a "Sincere Intern"  :D :D   (innum intha ulagam nammala nambuthu da Arun'u !! )

Gonna be posted in Ortho Dept from tomorrow !! Will be goin there with the posting order in one hand and a leave letter for three days in another hand  :D  Lols...  Yup, goin to chill out with my family in Kodaikanal for 3 days !!  Leave or no leave, I'm definitely going there !!!  I DEFINITELY DESERVE a break !!  havent taken a single day off in 2 months... Must be my personal record since birth !!

Anyways, hope the Ortho posting is less tiring... Will be blogging actively once again :)
Ciao till then...

Saturday, April 17, 2010

Internship - Interesting n Tiring !!!

My first blog entry after the start of my internship... :)  As the title says, the experience so far has been intriguing n tiring !!!  The feel of actually treating the patients, advising them, seeing them slowly recover... everything is great !! But, at the end of the day, the overall work, drains one's energy completely... (one of the reasons I haven't been updating my blog.)

The less pass percentage of our batch has screwed us !! only 55 % of us passed the final year. So, 70 of us are doing a job that was done by 140 interns last year. Double the duty. Double the fatigue.

Anyways, Internship has its perks too... Learning to be a doc. Posted in 6th unit in Medicine. Friendly PG's, Helpful senior interns... I've done my first (beware - long list ahead) Intravenous cannulation, Ryle's tube insertion, Urinary catheterization, CSF sampling, n so much more  :D   My first time catheterizing was on a female AIDS patient... *gulps* was scared like anything.

Had my share of deaths too... 3 in my ward n many in IMCU posting.

The first death - I came after seeing 2 deaths in IMCU (which is common btw) n this patient I've been treating was hyper dyspneic n slowly died infront of me. Made me depressed. My first time seeing a person die that violently... Anyways, she had Dilated Cardiomyopathy (The heart's swollen far outta its size) n there was no intervention I or any doc could've done... but, I was scared for two days after that death...

The second n third death - Didnt affect me very much... Both of them were expected. TB Meningitis n AIDS terminal stage patients. moving on...

IMCU postings - HELL on earth.. 12 hours of non stop work !!  The interns cant sit for all the 12 hours !! Sucks big time... I hate it... It especially pisses me off seeing poisoning cases... F**kers just wanna threaten their families and drink stupid poisons like ant killers, oleander seeds etc... If u wanna actually die, drink real poison n shut the doors behind you I say !!!

Night duty - Love it !!  inspite of the loss of sleep... these are my favourite times in the hospital. The entire hosp is uber quiet... just me n the fellow interns n the PGs at work... lazing around n chatting... Its great. I like that atmosphere.

Haven't met most of my friends in these 3 weeks of internship... everyone's been busy. Just a few mins seeing n talking while in the blood bank waiting for blood or in the casuality tea shop... Miss 'em. As I said, this low pass result has screwed our batch big time !!

Finally, a BIG thanks to cocacola n pepsi for introducing Nimbooz n Nimbu fresh !!  They are the only things that've been hydrating me during this energy drain n keeping me alive.. drinking atleast 600 ml of em everyday while in postings.

he he.. this is one looooong post. I know. Anyways, I had finally gotten the time today to rant here !! Pre-admission day today. Less patients. Less work. Admission day tomorrow. *gulps*  Looong day ahead tomorrow  :)

Ciao till then... haven't read any of the blogs I've been following... Hey, Arun is bisi bisi nowadays  :P :P

Saturday, March 27, 2010

Meeting new people is fun !!

Went to Chennai for a quick 2 day trip to shave off my 7 month year old nephew's hair (yup, thats a family function :P ) Poor guy cried his vocal cords out when his hair was smooth shaved n ears were pierced... :( :(

Anyways, apart from the screaming nephew n Chennai heat n Chennai traffic... The rest of the trip was GoooooooD... :) Met 3 of my online friends. A blogger and two tweet friends.

@antonioanbu & @vigneash :

The two guys were exactly as I had pictured them... Anbu - Funny man, easy to get friends with. Vigneash - Responsible, calm n interesting. Had a mini movie tweet up at Citicenter... had a lotta time to kill before the movie... We were kalaiching each other and were roaming around. Bought a novel "Above Average" by Amitabha Bagchi on vigneash's recommendation.

We went for the Movie Love Sex aur Dhokha. I hadn't even seen the trailers for the film... But there was no stopping me from seeing a Indian movie with 'love' & 'sex' in the title... The movie was awesome n funny (I actually could understand the Hindi to my surprise !!) till they *Caution: Big spoilers ahead* decided to cut the actor and the actress head n cut them into pieces n pack them in plastic packets !! The actress was sooooo cute :(  I  got a head ache... The movie was not for the faint hearted like me... But the content in the movie was original... just not my taste.
Antony Anbu didn't even understand a single hindi word and decided to sleep. He just woke up for the gilpons sexy scenes !! lols... The evening was fun without any uncomfy silences. :D should meet 'em both sometime in the future with a bigger twitter crowd.

@dextrouslady :

She is both a blogger n twitter pal. Made me wait 22 mins (My firstu time waiting for a gal !! lols ). For a few moments I thought "ithu unaku thevaiyada Arunu ??". Then madame came... She was cute ( Worth the wait, I say !! he he :P). She is a yabba-dabba-doo non-stop talker. I was talking now n then and keeping up.

The grape juice we ordered was the worst I've tasted in my entire life !! But she drank it fully and said the philosophy "Only when we start earning, we know the value and importance of money." lols... comedy gal !!   Anyways, she paid the bill. Yup, True fact. The Girl paid. I didn't even offer to pay  :P

A more important philosophy - "Money never spent is money well saved" :P :P  Arun never says philosophies. He just puts 'em in action   :P

Planned to meet Mridul (freelancer) and Heena (Gulshan) in the evening... But the plan didn't work out.. they were busy... n my trip was short. :( Poor timing. "Next time" they said... he he... It will probably be next year I think !!

Yup, My internship is starting tomorrow. Slave Labour for one year !! As usual I'm posted in a batch with a lotta girls (5 boys in 18 member batch :( ) Dunno why this keeps on happening... Wish me luck.

Ciao.

Monday, March 22, 2010

Dudes in love...

Time Period - When I was in 1'st year MBBS
Site - Anatomy dissection hall

For a newly joined first year MBBS student bubbling with enthusiasm, Anatomy dissection table could mean only 2 things...

1) A place to learn the art of dissecting thro a dead cadaver and learning the fine nuances of the human anatomy. (level headed guys)

2) A place to prove that he/she is MBBS material n not wussies by wielding their scalpel at the poor dead cadaver. (Surgeon wannabes. Aarva kolaru guys)

Dunno why, but after a few weeks a few got bored of the necro-torture-philia... n we formed a group. Oh, we were interested in anatomy too !! One can say that we were more 'interested' in surface anatomy of our ovarian counterparts. Yeap, we were sighting/staring/ogling at the opposite sex standing opposite to us at the cadaver table. You've gotta accept there is something awesomely sexy about a girl swinging a scalpel n scissors !!

One fine day, as we were 'studying' the surface anatomy and 'grading' the grandeur of it... Something struck out. One of my friends was a little too much into his Cunnigham's Manual of Dissection. Before I could probe into this anomaly, Our professor came to the table and started teaching.
There is such a lot of nerves n arteries n veins in the human upper limb !! Got bored and tuned my attention to my friend. He was STILL reading the friggin Cunnigham's !! TRAITOR. On looking close, I couldn't believe it. Not only was the page he was reading had nothing to do with what we were dissecting, but the damn book was upside down !! (Thank God, The book was covered with brown sheets, or else he would be banned for life from the dissection hall. Capital crime in Anatomy.)

Reading a text book upside down could mean, either he has some really weird form of dyslexia or he has never once looked at the book from the start of the class (duh, easy answer !! occam's razor)

I slowly moved outta the dissection-interested crowd and towards him. BACK STABBING TRAITOR. The dude was sighting a girl without mingling with the crowd. Its kinda easy to know whether a guy is having a crush on a girl. We - guys make it pretty obvious (Not like girls !!)

-> The guy's eyes will be glimpsing at the girl's eyes or face or the lock of hair infront of her ears or lips (I could go on n on with this... I was a good student of surface anatomy u know).... rather than the more obvious below neck anatomy.

-> (This is a more definite sign) He splits from his usual group of sight see'ers and decides to ogle at her alone.

-> When she smiles, He smiles... When she perspires, He sweats.. etc etc

All symptoms - Present !! Definitely a serious crush... I whispered to him,

"Dai, Book thalai keela iruku da !!" (Your book is upside down man)

He changed the book's orientation.

"Avlo thookamaada ?? " (You are that asleep ??)

He feigned drowsiness n said "Aama da... kaalaila aaru manike enthichiten.. kadi." (Yeah man, woke up at 6 AM itself)

"Naan Nambitten da.." *sarcasm* (I definitely believe you man !!)

He gave a sheepish smile... Oh yeah, He knew that I knew !!

"Kanava...?? nadathu nadathu !!" (Dreams eh ?? continue ur good work..)

More sheepish smile !! DIAGNOSIS COMPLETE. Dude in Love !!
First year MBBS, Anatomy dissection hall was a highly gory, highly smelly, yet a highly romantic space.

P.S. - This was my first time stumbling across a love story in my college batch n there were more to follow. Many many more... Will be writing them in this series... "Dudes in Love"
I've been in love once. But, I've never been in an actual love story (where the love is mutual). But, I've been around a lot of love stories... Love stories of my close friends. Some of them secretive. Some of them untold. This series will be ME writing about MY PERSPECTIVE on THEIR LOVE STORIES. No names. Just the truth spiced up fiction.

Ciao

Friday, March 19, 2010

The Lucky Chinese Tag...

Was tagged by Nuchu and Shimmer. (A loooooong time back... )
Dunno whats so lucky about this tag (Lets see)... was bored n had nothing to write about... So took it up.

8 TV Shows I watch/watched:

A few of 'em are still runnin and the rest are my all time favorites.

1. Friends (No surprise... still watching the syndications !!)
2. Battlestar Galactica (Best sci-fi action series I've seen)
3. Coupling (I love british sexual humor !!)
4. Two and Half Men
5. How I Met Your Mother
6. The Big Bang Theory
7. Heroes
8. House

8 Favorite places to eat:

Am not that fond of eating... anything spicy or trashy goes straight thro my palate...

1. Road side Bhel poori n Masala poori (slurp slurp !!)
2. Aryaas (he he... spent most of my college life eating there..)
3. KFC (Only the Indian sites)
4. Saravana Bhavan (nothin beats it..)
5. Radha park inn (The chinese joint there is 'slurpy'..)
6. McDonalds (Some childhood fetish i think...)
7. Java Green
8. Hyderabad Biriyaanis at anyplace hyderabadi.

8 things I look forward to:

1. Finishing this friggin MBBS course
2. Getting my first stipend during internship. 7000 bucks.
3. Sporting a french beard or van dyke. (This will defn happen this year)
4. Atleast doing a hydrocele surgery (if they let me)
5. Delivering a child in OG postings
6. Meeting the love of my life (this is on no.6.. pathetic I know.)
7. Meeting a few of my blogger pals n Twitter pals
8. Going to gym

8 things that happened yesterday:

1. Saw 'The Rebound' movie. A crappy chick flick
2. Tried a lotta new templates for my blog & didn't like any
3. Heard the actor Goundamani was dead n was investigating all over net n in twitter. Found it was a rumor at last.
4. Got the worst To-Fall-in-Love-advice from a chat friend !!
5. Noon. was kinda puttin 'kadalai' in mobile.. I think... lols
6. Tried unlocking a friend's Ipod touch n failed.
7. Called a few of my friends to dine out. didn't work out.
8. Got the worst 'how to get a new mobile from dad' advice from another chat friend.

he he... holidays... no productivity. full of futility !!

8 Things I hate about summer:

(this was abt winter when the tag was passed to me.. lols..)

1. We sweat
2. Everybody stinks
3. The friggin heat drinks all our energy
4. Car seats and bike seats get hot where ever you park 'em.
5. Everybody is cranky
6. Sun rays thro the window at my room spoil my 'after morning' sleep
7. No chance of a cool breeze anytime
8. Power cuts make life a living frying pan !!

8 Things I'm passionate about:

1. Movies !!
2. Cricket
3. Day-dreaming
4. Trying to make my friends smile a little
5. Blogging
6. Fixing things (I wud've made a great mechanic !!)
7. Radiology (I dunno if its a passion or just plain laziness for which I like this field)
8. Love (duh... this will top the list if I ever find one..)

8 words or phrases I use often:

1. Mokkai da..
2. LOL
3. He he...
4. Enna koduma saravanan ithu !!
5. Arun is... (I speak of myself as a third person a lotta times)
6. where are you ? what are you doing ?? (My most sent-out SMS)
7. Eat out ?? (My Most sent-out SMS 2)
8. huh

8 Places I would love to Go,Visit or See:

1. New zealand
2. Switzerland
3. New York during christmas
4. France during february
5. Kerala (jus to look at the beautiful gals :P)
6. Spain
7. Amsterdam
8. Italy (heard there were some 15 topless beaches in there !! Yeap..)

Phew... This tag really took a lot of patience n a looot of time !! Even trimmed two or more '8 things' to make it short (?!)...

Anyone who is suffering from Blog-stipation n has a lotta time is welcome to try out this tag :)

Ciao.

Tuesday, March 16, 2010

Yay, Arun pass in final year.

Yup, I've passed in my final year MBBS !!  No more attending classes, No more studying for exams !! (atleast till I join a PG course)...
Many of my friends have failed... :(  and am not really in a position to console them... This shucks !!

Will be joining my internship by the next week or so... Already worrying about it... Its WORK !!  :(   I want more n more holidays !!

Thats it. Short post.
Ciao.

Friday, March 12, 2010

One day trip with my friends...

Went for a One day trip with my friends to Thirparapu waterfalls, Padamanapapuram palace and Kanyakumari... I liked the traveling & chatting up (kalayals n mokkais) with friends part more than the places itself... :)  Anyways, the trip was awesome !! We took a lot of pics... Duh, that was kinda the objective of this trip.

Had high dreams of traveling to Goa or Shimla in these final year holidays... Grrrr... Finally had to settle with this !!  :)

The best part of the trip -->> I DROVE. Yup, all 300 Kms.. Its the first time I took my precious car out for a trip !!  n Nope !!  My parents dunno about this. *Wicked Smile*   I've always been pretty good at lying !!

Here are the pics...

Reached home safe & sound with not a scar nor a dent !! Success !!
God Saves Arun -->> Alwayz  :D

Ciao.

Sunday, March 7, 2010

These Holidays are worser than College days !!

I hate doing anything thats even trivially related to studying or working during my holidays (duh ! everybody does !). Considering This might probably be my last cluster of holidays before I get into 'The work life' - trying to survive in the competitive world,  My plan was - I MUST ENJOY IT TO THE FULLEST !!

But, NO FRIGGING WAY !!

"Use these holidays and try to learn as much as possible about Ultrasound, CT etc... Only you've got facilities n backing like this. make good use of it !!"  -  Dad. Parental pressure.

I protested.

"Why are you wasting your days ??  Your dad is workin day and night for your well being only. Can't you just accompany him to his office and make him happy ?? thats the least you could do !!"   -  Mom. Sentimental blackmail.

I had to accept the proposal now !! (or I would become the ungrateful son)  n So I did !!

Hating every bit of this training torture now !! Been at it for 10 days... sucks. (It was interesting initially, to be honest. but now its jus BORING. I hate to learn !) I just wanna sit infront of TV or PC  all day n watch movies  :(   I want my holidays to be usual. I want my holidays to be just holidays, not some preparatory phase for Work Life !!  hell.. I'm still a 'student' n I still havent even passed my final year.

Parents could be pretty selfish at times.

They wanted me to do well in school -->> I was pretty friggin good  !!
They wanted me to get a free seat at a Medical college -->> Did that too !! (way beyond expectations)
They wanted me to pass thro every year in college without arrears -->> So far doing that. (with a lot of luck !!)

n Now, I must sacrifice my holidays too just to make 'em feel good n self assured that their Son has a safe future ???  I agree that its all for ''My Own Good".  But I just wanna be LAZY n HAPPY in my holidays !!! n I'm doing that from tomorrow onwards...

No more Dad's office !! (*gulps*. Easier said than done. Dad wud be pretty pissed n I'd definitely receive a phone call which will make me visit the office once again.)

Ciao. Will update on the 'protest' results in the next post.  :)

Thursday, March 4, 2010

The Beauty Asleep in My Dreams...

Love sleeps hidden;
Love stays hidden.
I didn't kiss the sleeping princess.
Fairy tale Forever - My life.


P.S. - An optimistic outlook on untold love. Concealed love never has an ending (Never even has a beginning actually !!).

No Reactants  ---(No Catalysts)--->>  No Heartbreaks !!

Sunday, February 28, 2010

What if - My Nearest & Dearest In Twitter

Friday night. Power cut. Nothing much for me to do than lie down n gaze at the ceiling. Was thinking about a lotta stuff - from stupid views like 'When I was gonna get a girl of my own' (not a synthetic doll girl, an actual girl with whom I was gonna fall in love with head over heals) to tricky questions like 'Why the heck are those two dogs doing something-something exactly opposite my house ? ' (yeah... this happens daily nowdays !!)

Anyways, suddenly I was thinking about my family n the lack of communication in it... wouldn't it be great if they were all on twitter ?? I was actually contemplating about nagging Dad to start a twitter account. Then it suddenly struck me. What the heck am I thinking ??  DAD n MOM n SIS on twitter ??  I tilted my head n looked up like in Scooby Doo cartoons (when scooby thinks about scooby snacks) n let my imagination run wild.... WHAT IF...

Tweet Fantasy 1 :


arunamigo: F**k this shit !! Can't stand this torture anymore... I'm soooo cutting the next surgery class. #MovieTheatreTime  :D

arunDadMe: @arunamigo Yen da solla matte... unakenna... Inga oruthan 5 hrs mattume thoongi, 7 days a week velai paakuren la... jolly'a cut adi !! Ooru s

arunDadMe: @arunamigo ooru suthu !! Antha kaalathula naan ellam Street light'la kaalaila 4 maniku enthichu padichi munnuku vanthiruken da... neeyum nal

arunDadMe: @arunamigo neeyum nalla padichathaan, intha competitive world'la polaika mudium !!

arunDadMe: sollratha mulusa solla mudiyutha ?? 140 letters ku mela type panna poga maatiku... Yevan da kandupidichathu intha twittera ? waste of time.

Tweet Fantasy 2:


arunamigo: In theatre with friends. Makin fun of the heroine !! entire theatre lookin at us I think.

arunamigo: Oops. This chick got angry at our comments -  "Neeyellam akka thangachi kooda porakala ??"  Lols, Semma comedy !! I do have a sis ! how did she know ??

arunSisDoc: @arunamigo Dei naaye... Theatre'la poiye rowdythanam pannathillama, en maanathayum vaangiruka... thooo... Thirunthu da !!

arunSisDoc: @arunMomMe amma... ivanuku seekiram kalyanatha panni vai ma !!  Panra akramam thaangala...

Tweet Fantasy 3:


(Actually Mom doesn't even need a tweet from me to get a response outta her...)

arunMomMe: My son Arun wrote 5000 tweets !! I doubt !!  he is studying or not...??  all time on this twitter only.

arunamigo: Welcome to twitter ma... I do study... sometimes.

arunMomMe: Ooh... My son Arun has so many girl friends in twitter !! He never tells me all this... naughty boy !

arunamigo: ma, they r just friends...

arunMomMe: Actually, my son Arun is very shy... but here he is talking everything. That too mostly with girls !!

arunamigo: amma !! Stop embarrassing me !! public public !!

arunMomMe: Chai... Even here, he is not even replying me... I have written so many tweets to him !! are all sons like this ??

arunamigo: Aiyo amma... SEE YOUR @ replies in the side bar ma...

arunMomMe: Still no reply from my son Arun...  :(

arunamigo: mokka da saamy !!

Tweet Fantasy 4:


arunamigo: In Native town with family.  In Love with my family.  :D

arunMomMe: My son Arun is lying... actually I had to call n beg him 8 times to get him to this town. He doesn't love this town & this family

arunSisDoc: Dei, naan unake AKKA !! I know... Adaki vaasi sentimenta !!

Inference - Nearest n Dearest in Twitter -->> Worstu Idea ever. even in imaginations...  :D

Wednesday, February 24, 2010

One day I was bored n the next day - New Blog !!

Yeap... It happened just like that. Three days before university practicals, I was super bored n stressed, didn't know what to do... I was browsing a couple of hosting sites... n 30 mins later, I was using my dad's credit card to buy a domain !!  (Haven't told him though...still... )

I know, I know... I'm already an useless blogger n in no need of another blog (That too a paid one !!). But I just wanted to try it out. It was sure fun building a site from scratch n configuring every bit n piece of it  :D.

And it wasn't that much costly either !! jus 500 bucks from my dad's account to buy the site name. Also, The first one year is fully free hosting !!  From the next year, I'll have to pay some 120 bucks each month (I'll be earning by that time.. he he.. )

Okies. So, I put up a simple template in the blog n put a Digital Business Card in the opening page... lols... Internet is very generous... Even I can have a Digital Business Card !!

The Site -->>  http://arunamigo.in/

Now pour in your Views / Criticism / Nakkals / Scoldings etc... :)

P.S. - I know this is my 3rd blog change in 6 months !!  But, This'll be my last change (duh, I bought the blog n there is no going back from this now... he he..)  For the Loyal Royal readers of my blog  ( Shiva, Ganapathy, Brocasarea, Nuchu, Raja ) n the new guys (Meow n Shimmer) n other silent readers - Kindly put up with my repeated metamorphosis n Update your bookmarks.

Thanks Guys.

Ciao

Friday, February 19, 2010

My Independance day !! The exam shit is finally down the drain...

Pheeeeew... Never wanna go thro this again in my life... never ever never... Exams SUCK !!! n back to back exams are like crap's crappy way of dealing with more crap !! I barely slept 3 hours a day during these exams... n was on ulcer tablets n head ache tablets all four days... Stress easily gets to me you see...

Anyways, The last two exams were easy... OG n Pediatrics, will pass in 'em. But Medicine n Surgery clinicals were 'terror' !! Have to wait for one more month till the results are out...

Best Presentations - Pedia Long case. Mitral Regurgitation. Cardio-vascular System - I love you. The only presentation in which I answered all the questions precisely n correctly. I even answered a few highly logical questions outta thin air... he he :D. The second prize goes to - Surgery Long case. Thyroid - Solitary nodular goitre.

Worst Presentations - It will probably be a tie between Medicine long case n Ortho short case. In medicine, I got Respiratory system and the patient had some 4 areas of dullness n bronchial breath sounds n a hell a lotta more findings. T'was difficult to arrive at a proper logical diagnosis. So I presented the case as it was and gave a provisional diagnosis. The externals asked me to give a better diagnosis n I simply couldn't, cos of the enormous number of findings in that case. So, findings right, Diagnosis wrong. :( Ortho was an entirely different story. Got the findings n diagnosis right n was answering a few questions right. Thats when the presentation went haywire... The questinos went deep into the subject n I was like "Sir,This may be.. Sir, That could be " n blah blah...

Luckiest Moment - O & G clinicals. I was the last roll number in my batch n a lot system was being conducted to hand over the cases. I had no choice n had to pick up the last n only paper. n Awesome surprise. The cases were 'Anaemia Complicating Pregnancy' n 'Uterine Prolapse' - The exact two cases I presented for my model clinicals exams... Yay !! Grand success !!

My pal Arul was of great help during the exams... Dunno what I wud've done without him. BIG THANKS da tower !!  :D

n another sweet surprise !!  I open my blog dashboard after days n I find that someone has gone all thro my blog... 105 pages in one single day !! Dunno who that is... Blessed soul !! Now, I'm thinking about the holidays... 45 days !!  Planning a trip with friends. The options - Goa or Shimla.  yet to decide on one... Goa trip has been a long delayed one. we've been planning the trip for the last 3 years... Pravin wants to go to Shimla cos his brother has a car n traveling will be easy n fun there... So, Yet to decide on one...  :D

Happy Holidays Everyone !!  (oops, Most of you guys will be working or studying your asses off... he he... holidays only for me then... :P )

Ciao.

Thursday, February 11, 2010

New Custom Made (by me !!) Header... n Theory exams over btw...

Yup, spent the last 2 or 3 hours making various headers for this blog...n uploaded this one (see above ^^).

But before that, Exam news - PASS !! yeap. The theory exams are over n I'll pass in all of 'em (I hope. Still have to wait for the results though). This year was less stressful than previous year exams. I was kinda over-confident n it worked for me. Saw 2 tamil films in theatre during exam time (Thillu !!)... n some 3 english movies in pc... :) Pravin was determined not to come to the movies.. but me n Pranesh dragged him into the back seat n drove to the theatre... :D

Having Clinical exams by coming monday. Hope luck stays with me. 9 outta 10 students flunking in final year fail only due to clinicals !! *gulps*

And now to the header image... chose a classic papyrus background, wrote my name in a stylish font n threw in a few terms which best describe me (Eg: Liar, mokkai) and things which i like (eg: cute chicks, movies).... n Voila, HEADER !!  Pour in your views - awesome or sucks !!

I know this header is not exactly color-compatible with my green colored blog... but, these WP themes suck... only very few themes to select from... so, crippled.
P.S. - I'm thinking about owning my own site (one more toy to play with !! )... he he... yeap, I'm that vetti n I'll be more free after exams !! plus, it costs only like 2 dollars per month... 90 bucks from my Dad's credit card... He wont notice.. :P n suggest some nice names for my site btw...

Ciao.

Friday, January 22, 2010

Exams are pure Evil !!

First, it was 7 exams in 9 days... Then one week leave followed by 4 days back to back practicals... but, NO... those fuckers in the Directory of medical education were not satisfied !!  They decided to push us into vacuum n cut our air supply too !!  Now, the practical exams are scheduled to start the very next day after the theory exams  :(

This means 11 exams in 14 days... How the fuck am I gonna survive 14 days with only 2 or 3 hours of sleep everyday ?? n not to mention that I've to memorize some 4000 to 5000 odd pages...

Sleep deprivation, High amounts of stress, head ache before each exam, poor diet... Seriously, these exams are an inhumane method of torture !!

This will probably be my last post before the exams (hoping to cut off internet from my life for the next few days... lets see how that works out...)

If I don't post another post for the entire month of February... consider me dead  :P
Hoping to survive these mind-fucking exams...
Ciao.

Wednesday, January 20, 2010

Best-est Exam Advice EVER !!

My friend, Shiva told the best exam advice ever... (Actually he told it to Pravin... n pravin told it to me)

It goes like this...

" மச்சி... நம்ம குடும்பம் என்ன வறுமையில வாடுதா... இல்ல, கல்யாணம் ஆகாத மூணு அக்கா தங்கச்சிய நம்ம தான் கறை செக்கனுமா  ??  ஒரு மண்ணும் இல்ல !!  பெயில் ஆனாலும், ஆறு மாசம் நம்ம வீட்ல கூழோ கஞ்சியோ கண்டிப்பா ஊத்துவாங்க டா... அப்புறம் எதுக்கு டா கவல பட்டுகிட்டு... விட்டு தள்ளு !! "

To say the truth, I was kinda worried n stressed about my exams... but after hearing this (life changing) philosophy... I haven't touched my book  :D  (Oh God, please deliver me from this evil n save your child  :P )

English Translation - " Dude, seriously... our families ain't exactly the penniless kind... nor do we have the responsibility of marrying 3 over-age sisters... Even if we fail in these exams, our parents are gonna feed us... So, stop worrying n be cool dude !! "

Monday, January 18, 2010

New year... B'day... Family... Exams... Stress !!

I didn't wanna post anything till my friggin Final year exams were over, like I did in last year Jan... But here Iam bored n stressed n wasting hours before a computer.. So why not post..??

So far, my new year has been treating me good. Lots of movies... Tv series... B'day treat on 12th... Family get together on Pongal... Got lucky with pediatrics n OG attendance lag...  So Its been pretty good :)

Except for the nearing exams (impending doom) !!  Been stressed 'cos of that... haven't even studied 10% of the portions n only 2 weeks to go... Hope Luck stays with me n  God doesn't screw me (he hasn't for the past 3 years in a row  :D).  But I have to accept, this year pre-exam season has been less stressful than the other years... 3 reasons

1. I'm kinda (over)confident that I'll pass the theory exams, cos I can write a full page about any given question even if I havent studied it... (3 yrs of med college n 1 yr in clinicals expertise u see..)
2. I havent called any of my college mates for the past few days... 'cos I know they've been studying n I dont wanna stress myself even more... This is one big change from the the previous times, when I used to call everyone up n ask how much they've studied... Lets face it - Whatever the fuck they've studied ain't gonna help me pass in the exams. So why bother...
3. Battlestar Galactica TV series, Lots of movies n Twitter  have been keeping my mind off the exams... :)

Speaking of TV n movies... Watched 'Sherlock Holmes' today.  It was zoooper funny n thoroughly entertaining !!  I wanted to see a dark n mysterious movie.. but from scene 1, the movie was naughty n witty... Robert Downey Jr gave a new version to Sherlock. LOVED the movie.

Finished seeing 'Battlestar Galactica' TV series.. Yup all four seasons in the last 3 weeks !!  thats nearly 55 hours  !!  :O  not my fault... The series was highly intriguing n addictive... I rate it as the best 'Drama/Action'  series I've watched. Yup Its better than 'Prison Break' IMO. have to write a big post abt it after the exams are over...

n My B'day was great... Got a lotta surprise wishes from friends... FL dedicated a post in WL at midnight... Was pleasantly surprised... :D  My cousin gifted me a stereo headset n Coll friends gave me a framed 3D horse artwork thingy..  Treated my coll mates grandly at night !! Didnt have enough money n had to cash out extra bucks from my dad's ATM card.. This wud be my last treat paid by Dad's money... so spent a lil bit more... But the bloody friggin bastards (i.e. Coll friends)  ate as if it was their last meal before Judas was gonna betray 'em... he he... some of em even complained that they still had room in their stomach (seriously, how big n elastic is the stomach btw) n ordered freshly made juices to top off their meal n screw off my purse... Surprisingly, I didnt mind much...

Pongal was great too..family get together in my native... saw my sis n cute nephew... He is adorable n chubby... cuuute !!

So thats whats all I've been doing this Exam fever January... n that brings us to today... Hoping I start studying seriously from tomorrow... Honestly, hoping....

see ya all after the exams... :)

My B'day pics... :)

Ciao...

Friday, January 1, 2010

The way it was... 2009.

So, yeah... the year 2009 ends...

On the whole, this year, for me... was all about new experiences. The year began at a stressful note with the exams n attendance lack fiasco... Then got more stressful, with me grouped with 6 gals (n me the only guy) in medicine postings... it was the worst part of the year. Then It got better as the rest of the postings were just 'phoooey'...  I joined a blog called 'The writers Lounge'... got a lotta friends there... wrote a few stories n thingies... Then I ceased writing n went back to my older ways... :)  It was refreshing... started a couple of new blogs n finally shifted to wordpress...

2009 was the year....  • When I became more self-confident and less insecure...  :)

  • When My new n cute nephew - Arjun was born n made my entire family uber happy  :D

  • When I got a lot of awesome blogger friends... n then I changed my blog thrice... n lost in touch with most of em.  :(

  • When I called a gal on her mobile n her sister picked it up. I stuttered n made a fool outta myself..  ;)

  • When one of my profs threatened to kill me if I don't answer the next question with a right answer (Yeap, I gave the wrong answer once again, n nopes he didn't kill me..)

  • When I made my first more-than-one-hour-phone-call. Followed it up with more late night/early morning one hour phone calls.  :)  (not doing that now... Sleep is more important n my dad pays my phone bills)

  • When I got addicted to an online game so much, that I even cut classes n woke up by 4AM in mornings to play it.. (It was a kinda life changing experience... gotta say that.)

  • When I made a crazy decision n traveled some 160 Kms to see a movie (which I had already seen) in 3D.  (Craziest thing I did this year)

  • The only year in my college life when I attended all the internal exams !!

  • When I started using twitter a lot. Made a few good friends there. It's a good time pass.


Life lessons learnt this year:


Think whether it really means anything to you... before progressing too much into it.

It's always better to have 'Less'  n experience more of that 'Less' , than to have 'More'  n experience less of that 'More'

Money means shit. (Hope I remember this in the future.. I really do.)

People come people go... The ones that matter always stay with you.

P.S. -->> Happy new year everyone... Have a great year ahead !!